بهترین و جدیدترین دی ان اس سرورهای عمومی ایران

لیست زیر آخرین و بروز ترین زیر سرورهای دی ان اس عمومی و رایگان ایران است که به طور مداوم بررسی و به روز می شود.

Parvaz System Information Technology Company (Ltd)
آدرس آی پی: 185.161.112.33 86% fw1.parvazsys.ir.
مکان: IR
نسخه: 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
3 سال پیش
Parvaz System Information Technology Company (Ltd)
آدرس آی پی: 185.161.112.34 97% fw2.parvazsys.ir.
مکان: IR
نسخه: 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
3 سال پیش
Sefroyek Pardaz Engineering Co. LTD
آدرس آی پی: 185.51.200.10 99% 185.51.200.10.shahrad.net.
مکان: IR
نسخه: 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
3 سال پیش
Noyan Abr Arvan Co. ( Private Joint Stock)
آدرس آی پی: 185.231.182.126 100%
مکان: IR
نسخه: 9.11.3-1ubuntu1.15-Ubuntu
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
2 سال پیش
Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
آدرس آی پی: 46.224.1.42 100%
مکان: IR
نسخه: Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75)
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
2 سال پیش
Tehran University of Medical Science
آدرس آی پی: 🔒194.225.62.80 100% DNSSEC ourdns1.tums.ac.ir.
مکان: IR
نسخه: PowerDNS Recursor 4.5.0-alpha0.93.master.g7e5969749 (built Sep 28 2020 12:12:31 by root@12a549363c7c)
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
2 سال پیش
Iranian Research Organization for Science & Technology
آدرس آی پی: 213.176.123.5 100% dns.irost.net.
مکان: IR
نسخه: PowerDNS Recursor 4.5.0-alpha0.93.master.g7e5969749 (built Sep 28 2020 12:12:31 by root@12a549363c7c)
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
2 سال پیش
Pars Online PJS
آدرس آی پی: 91.99.101.12 95% 91.99.101.12.parsonline.net.
مکان: IR
نسخه: PowerDNS Recursor 4.5.0-alpha0.93.master.g7e5969749 (built Sep 28 2020 12:12:31 by root@12a549363c7c)
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
2 سال پیش
Hamkaran System Co. PJS
آدرس آی پی: 185.187.84.15 100%
مکان: IR
نسخه: PowerDNS Recursor 4.5.0-alpha0.93.master.g7e5969749 (built Sep 28 2020 12:12:31 by root@12a549363c7c)
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
2 سال پیش
Asiatech Data Transmission company
آدرس آی پی: 37.156.145.229 100%
مکان: IR Tehran
نسخه: PowerDNS Recursor 4.5.0-alpha0.93.master.g7e5969749 (built Sep 28 2020 12:12:31 by root@12a549363c7c)
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
2 سال پیش
Noyan Abr Arvan Co. ( Private Joint Stock)
آدرس آی پی: 185.97.117.187 100%
مکان: IR
نسخه: dnsmasq-pi-hole-2.84
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
2 سال پیش
Rayankadeh Apadana Company Ltd
آدرس آی پی: 185.113.59.253 76%
مکان: IR
نسخه: dnsmasq-pi-hole-2.84
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
2 سال پیش
Iran Telecommunication Company PJS
آدرس آی پی: 80.191.40.41 100%
مکان: IR
نسخه: dnsmasq-pi-hole-2.84
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
2 سال پیش
Institute for Research in Fundamental Sciences
آدرس آی پی: 🔒194.225.73.141 100% DNSSEC persia.iranet.ir.
مکان: IR
نسخه: 9.9.4-RedHat-9.9.4-61.el7_5.1
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
2 سال پیش
Kish Cell Pars Co. (PJS)
آدرس آی پی: 🔒91.245.229.1 97% DNSSEC ns1.kcpcloud.ir.
مکان: IR
نسخه: 9.11.20-RedHat-9.11.20-5.el8
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
2 سال پیش
Sefroyek Pardaz Engineering Co. LTD
آدرس آی پی: 185.51.200.50 99% 185.51.200.50.shahrad.net.
مکان: IR
نسخه: 9.11.20-RedHat-9.11.20-5.el8
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
2 سال پیش
Asiatech Data Transmission company
آدرس آی پی: 37.156.145.21 100% linux-zone.org.
مکان: IR Tehran
نسخه: 9.9.5-9+deb8u4-Debian
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
2 سال پیش
Information Technology Company (ITC)
آدرس آی پی: 217.218.155.155 100% recursive2.dci.ir.
مکان: IR
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
1 سال پیش
Telecommunication Infrastructure Company
آدرس آی پی: 2.189.44.44 100%
مکان: IR
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
1 سال پیش
Information Technology Company (ITC)
آدرس آی پی: 2.188.21.131 100%
مکان: IR
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
1 سال پیش
Information Technology Company (ITC)
آدرس آی پی: 2.188.21.132 100%
مکان: IR
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
1 سال پیش
Farabord Dadeh Haye Iranian Co.
آدرس آی پی: 81.91.144.116 98%
مکان: IR Tehran
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
1 سال پیش
Information Technology Company (ITC)
آدرس آی پی: 2.188.21.130 100%
مکان: IR
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
1 سال پیش
Nrp Teknoloji Limited Sirketi
آدرس آی پی: 92.119.56.162 100%
مکان: IR Isfahan
نسخه: Yokhdi!
بررسی شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
1 سال پیش