سرور های دی ان اس ایران

لیست زیر آخرین و بروز ترین زیر سرورهای دی ان اس عمومی و رایگان ایران است که به طور مداوم بررسی و به روز می شود.

آدرس آی پی مکان برنامه / نسخه قابلیت اطمینان بررسی شده در مالکیت
80.191.221.40 ns1.zums.ac.ir. Zanjan 9.10.4-P1 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
80.191.233.22 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
80.191.233.33 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
80.191.233.5 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
80.191.233.13 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
80.191.233.17 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
80.191.233.65 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۱ مالکیت
91.98.124.109 91.98.124.109.pol.ir. 59% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۲ مالکیت
82.99.202.164 82.99.202.164.parsonline.net. 94% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۳ مالکیت
2.185.239.133 73% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۷ مالکیت
2.185.239.138 74% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۷ مالکیت
2.185.239.139 74% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۷ مالکیت
2.185.239.134 75% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۷ مالکیت
2.185.239.136 75% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۷ مالکیت
2.185.239.137 75% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۷ مالکیت
85.185.67.235 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۸ مالکیت
85.185.85.6 dnsmasq-2.48 88% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۳ مالکیت
85.185.249.34 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-16.P1.el5 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۳ مالکیت
217.219.115.138 79% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۱۲ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 217.219.103.3 dnsmasq-2.48 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۳ مالکیت
217.219.115.141 77% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۹ مالکیت
217.219.148.34 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۴ مالکیت
78.38.117.206 77% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۴ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 78.39.200.214 9.9.5-12+b1-Debian 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۴ مالکیت
78.39.218.50 91% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۴ مالکیت
217.219.115.143 78% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۰۵ مالکیت
91.186.192.3 ns.cyber.ir. 68% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۱۶ مالکیت
213.176.123.5 dns.irost.org. 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۳۶ مالکیت
188.136.141.4 ns2.khuisf.ac.ir. 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۲:۵۳ مالکیت
212.80.20.14 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۰۳ مالکیت
46.36.105.99 90% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۰۵ مالکیت
37.152.163.233 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۰۵ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.152.10 ns3.iranet.ir. PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:40 by buildbot@5c2a07a68304) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۰۵ مالکیت
46.209.59.67 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۱۰ مالکیت
89.165.2.25 mail.ngsnet.net. Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۱۹ مالکیت
89.165.2.65 adsl-89-165-2-65.sabanet.ir. Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۲۱ مالکیت
185.11.70.174 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15CD4) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۲۲ مالکیت
95.38.61.50 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۲۹ مالکیت
217.219.187.3 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 91% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۳۱ مالکیت
212.16.81.15 Tehran Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۴۰ مالکیت
217.219.173.2 Babol 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۳۹ مالکیت
79.127.107.51 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۳:۴۷ مالکیت
178.215.3.142 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۴:۰۹ مالکیت
91.99.101.12 91.99.101.12.parsonline.net. 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۴:۳۲ مالکیت
91.98.97.205 91.98.97.205.pol.ir. 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۵:۰۰ مالکیت
85.185.6.3 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۵:۰۰ مالکیت
217.219.157.2 89% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۵:۱۲ مالکیت
85.185.123.3 ns1.iaus.ac.ir. 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۵:۴۵ مالکیت
217.219.210.137 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۵:۴۵ مالکیت
95.142.224.142 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۵:۵۱ مالکیت
217.219.72.194 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 79% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۶:۱۳ مالکیت
217.219.132.88 96% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۶:۲۱ مالکیت
217.219.115.147 79% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۶:۴۲ مالکیت
217.219.103.5 85% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۷:۱۴ مالکیت
217.219.202.7 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۷:۲۶ مالکیت
37.32.120.137 n2.systec.ir. 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۷:۴۳ مالکیت
93.126.19.11 asmanfaraz.11.19.126.93.in-addr.arpa. 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۸:۰۵ مالکیت
62.60.136.158 96% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۸:۲۴ مالکیت
217.219.250.202 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۸:۳۸ مالکیت
46.209.59.66 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۱۴ مالکیت
217.219.115.148 79% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۲۸ مالکیت
176.221.23.252 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 95% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۲۰ مالکیت
92.242.222.16 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۲۰ مالکیت
46.209.208.3 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۳۰ مالکیت
185.3.212.2 ns1.pcomtelecom.net. Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۳۷ مالکیت
31.24.234.35 Tehran 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۴۹ مالکیت
31.24.234.34 Tehran 93% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۹:۵۴ مالکیت
188.136.141.3 ns1.khuisf.ac.ir. 93% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۰:۰۰ مالکیت
31.47.37.35 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۰:۱۰ مالکیت
46.32.31.30 ns01.avabarid.com. Tehran 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۰:۵۱ مالکیت
194.225.92.19 90% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۰:۵۳ مالکیت
194.225.92.17 96% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۰:۵۷ مالکیت
79.175.176.42 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۱:۱۶ مالکیت
31.184.130.62 mail.adansoft.ir. 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۱:۳۲ مالکیت
37.32.121.75 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۲:۰۲ مالکیت
212.80.20.244 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۲:۱۳ مالکیت
109.238.180.182 109.238.180.182.adsl-customer.khalijfarsonline.net. Bushehr 65% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۲:۴۵ مالکیت
212.16.81.14 Tehran Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۳:۴۹ مالکیت
217.219.132.226 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB1446A) 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۴:۲۲ مالکیت
80.191.209.105 94% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۴:۲۱ مالکیت
217.219.133.21 55% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۴:۳۰ مالکیت
109.238.184.193 109.238.184.193.adsl-customer.khalijfarsonline.net. Bushehr 65% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۰۰ مالکیت
217.219.85.3 ns1.iaus.ac.ir. 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۰۱ مالکیت
5.160.211.66 ns1.namvaran.ir. 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۱۰ مالکیت
178.251.212.124 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۲۸ مالکیت
185.11.88.190 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۲۸ مالکیت
2.179.166.168 dnsmasq-2.52 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۳۱ مالکیت
94.183.42.232 94-183-42-232.shatel.ir. 44% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۵:۲۹ مالکیت
31.24.200.3 dns-fw1.baharnet.ir. [NONE] 85% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۶:۱۱ مالکیت
31.24.200.4 dns-fw2.baharnet.ir. [NONE] 86% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۶:۰۵ مالکیت
91.98.156.26 91.98.156.26.pol.ir. 63% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۷:۵۹ مالکیت
5.145.112.39 85% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۸:۰۲ مالکیت
5.56.128.128 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۸:۰۱ مالکیت
178.173.162.59 96% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۲۹ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.152.12 ns4.iranet.ir. PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:40 by buildbot@5c2a07a68304) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۱ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.62.80 ourdns1.tums.ac.ir. Tehran PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:40 by buildbot@5c2a07a68304) 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۲۹ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.62.66 ourdns2.tums.ac.ir. Tehran PowerDNS Recursor 4.1.4 (built Aug 31 2018 11:35:22 by buildbot@1ef923ae7739) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۲ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 194.225.50.6 cbdns1.tums.ac.ir. Tehran PowerDNS Recursor 4.4.0-alpha1.147.master.g07f37f2f9 (built Jun 2 2020 13:34:01 by root@c247a0607c06) 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۲ مالکیت
85.185.157.2 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۲ مالکیت
81.163.3.1 ns1.rasanapishtaz.ir. 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-16.P2.el7_8.6 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۵ مالکیت
81.163.3.2 ns2.rasanapishtaz.ir. 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-16.P2.el7_8.6 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۵ مالکیت
46.224.1.43 mail.hiweb.ir. Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۹ مالکیت
46.224.1.42 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۸ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 37.19.90.65 ns1.64cis.net. 9.9.4-RedHat-9.9.4-38.el7_3.2 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۳۹ مالکیت
185.153.208.77 97% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۴۰ مالکیت
185.55.225.25 dns.begzar.ir. 98% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۴۲ مالکیت
185.55.226.26 dns2.begzar.ir. 95% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۴۳ مالکیت
5.202.100.100 server1.dns.service.pishgaman.net. 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۲۹:۴۴ مالکیت
217.218.127.127 recursive1.dci.ir. 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 60% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۰۹:۴۸ مالکیت
185.20.163.2 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۰۹:۴۸ مالکیت
5.202.100.101 server2.dns.service.pishgaman.net. 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۰:۰۰ مالکیت
5.202.100.102 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۰:۰۰ مالکیت
5.202.100.99 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۰:۰۰ مالکیت
185.186.242.161 mail.almahdi.org. 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۰:۰۱ مالکیت
78.39.103.253 99% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۰:۰۹ مالکیت
پشتیبانی DNSSEC 185.81.41.81 dns.rooyekhat.co. PowerDNS Recursor 4.1.14 100% ۹۹/۰۳/۱۵ ۲۰:۱۰:۱۰ مالکیت