Skip to content

🤖 معرفی Google Gemini: دستیار هوش مصنوعی پیشرفته گوگل

🔄 Google Bard اکنون Google Gemini نامیده می‌شود. گوگل اخیراً نام هوش مصنوعی پیشرفته خود، Bard، را به Gemini تغییر داده است. این تغییر نام در راستای راهبرد کلی گوگل برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته و ایمن انجام شده…

Read more
Back To Top